Oferta

Recykling

Recykling, w tym gruzu budowlanego, od lat jest uregulowany w ustawodastwie Unii Europejskiej. Polska dostosowująć system prawa wewnętrznego do wymagań obowiązujących w UE, wprowadziła w zakresie ochrony środowiska rozwiązania prawne kreujące rozwój technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Poprzez recykling rozumie się m.in. taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym, lub o innym przeznaczeniu. Odpady w postaci gruzu budowlanego powinny być w pierwszej kolejności poddane recyklingowi na placu budowy, a jeżeli nie jest to możliwe przewiezione na skład prowadzony przez podmiot, który z godnie z uzyskanym pozwoleniem na gospodarowanie odpadami, posiada możliwości techniczne oraz technologiczne na przetworzenie gruzu (odzysk), celem pozyskania surowca zamiennego (np. kruszywa) mogącego być użytym w budownictwie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie składowanie gruzu na wysypisku śmieci bez uprzedniego poddania procesowi recyklingu.

Rozwój budownictwa przemysłowego oraz infrastruktury towarzyszącej (hale produkcyjno-magazynowe, supersklepy, hotele, biurowce, autostrady, drogi, pozostałe ciągi komunikacyjne, place itp.) wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na materiały oraz surowce naturalne (piasek, żwir, wapń, kamień). Sprzyja to upowrzechnianiu technologii recyklingu gruzu .

Proces recyklingu gruzu składa się z następujących etapów:
- separowanie materiału podczas wyburzania (metale, papa, kartony gipsowe, drewno, gruz budowlany),
- sortowanie wstępne - podział gruzu (mieszanki ceglaste, tynki, ceramikę, beton, żelbet, materiały
bitumiszne, itd.),
- kruszenie poszczególnych grup gruzu (np. słupy żelbetowe, belki, wielka płyta),
- separacja magnetyczna zbrojenia,
- sortowanie na żądane frakcje (np 0-16, 16-32, 32-100),
- pozyskany materiał można wykorzystać do stabilizacji, wzmocnień gruntu oraz do podsypki nawierzchni
utwardzanych (np. pod budowę dróg, ulic, placów, hal produkcyjnych, magazynów, budowę umocnień
przeciwpowodziowych),
- obniża się zapotrzebowanie na materiały narutalne,
- obniża się koszty inwestycji z uwagi na możliwość wykorzystania przetworzonych materiałów
bezpośrednio na budowie,
- zmniejsza się obciążęnie środowiska naturalnego,
- następuje racjonalne i przyjazdne dla środowiska gospodarowanie odpadami,
- następuje racjonalne i przyjazdne dla środowiska gospodarowanie odpadami,
- posiadają bardzo dobrą jakość - ich właściwości mechaniczne są porównywalne z właściwościami
materiałów naturalnych (są doskonałym substytutem surowców naturalnych),
- są tańsze z uwagi na mniejsze koszty wytworzenia i nabycia